Artiklar

På den här sidan kommer vi kontinuerligt publicera intressanta artiklar kring många områden som berör dig som tränare, förening eller spelare.
Trevlig läsning!  Filosofi

  Det belyser Cruyffs betoning på intelligent spel, besittning och kontroll över kroppslighet: Han ville att hans lag skulle skicka bollendit den skulle gå,iställetför att jaga den runt planen. Detta tillvägagångsätt betonar vikten av att förstå spelet, göra smarta val och behålla besittning av att diktera rytmen och flödet av matchen. Minnet fungerarsom en påminnelse om dekärnprincipersom ligger till grund för både Cruyffs ochGuardiolasfotbollsfilosofier.


  Fotbollsintelligens– många frågor?

  Vad är fotbollsintelligensoch hurutvecklar man intelligenta spelareär några av de frågeställningar vi kommer att avhandla här påfootballloveleadership.Under hösten kommer vi att ge tips och svar på dessa frågeställningar. I septembers månadsbrev ska vi försöka besvara vikten av att ha mål:

  -Hur viktig är mental hastighet i det moderna spelet?

  -Hur bygger man en vinnarmentalitet?

  -Hur sätter man måloch bygger självförtroende?

  -Hur bygger man en vinnande kultur?

  -Hur tränar man smartare?

  -Vilka är fördelar med rondos och smålagsspel?

  -Vad är differentiell träning? Vad är taktisk periodisering?

  -Är positionsspecifik träning viktig? Vad är en hållbar klubb?

  -Varför är data fotbollens framtid?


  Målsättningsprocessen

  Mål kan ha en kraftfull betydelse på en spelares beteende. Det är därifrån succé och misslyckande utvecklas. Mål kan bekräfta misslyckande såväl som succé. Konsekvensen kan bli att individer med lågt självförtroende och som ofta misslyckas tenderar att fixera sig vid att inte våga misslyckas. De anser att det är för farligt helt enkelt,iställetför att erhålla den belöning de får när de lyckas. Den typen av spelare lär sig ofta att tycka illa om att sätta upp mål. Speciellt kortsiktiga mål, därför att målen får dem att raskt oroa sig för att misslyckas. Även om dessa spelare bara lyckas med ett mål, så känner de sig normalt misslyckade och risken finns att de försämrar sina chanser att uppnå målet. Även om forskning och praktisk erfarenhet klart visar att sätta upp mål kan vara otroligt effektivt. De flesta sätter upp mål som en motivationsstrategi. Det ökar intensiteten och envisheten hos spelaren, samt uppmärksamheten.


  Definition:
  Mål är något som vi medvetet vill uppnå. Mål har två egenskaper eller kännetecken. Det ena är belåtenhet eller tillfredsställelse. Det andra är anspänning, ansträngning eller intensitet. Intensiteten i att sätta upp mål beror på hur mycket spelaren är villig att investera i tid och energi för att uppnå önskat resultat. Hur fungerar målsättningsprocessen och hur identifierar vi förhållanden som influerat målsättningens effektivitet? Forskare som specialiserat sig på att influera mål betonar det här med riktning, intensitet och ett envist beteende, såväl som stimulering av att utveckla nya uppgifter och strategier. Vi kan använda modellen SMARTA mål ett hjälpmedel vid målsättningsarbetet:


  Specifikt: Vad man ska göra

  Mätbart: Hur vet man om man nått målet

  Aktionsinriktat: Vad ska spelaren eller laget genomföra? Hur ska spelaren eller laget agera? Vilka beteenden vill man se?

  Realistiskt: Vad är rimligt att uppnå från nuläget?

  Tidsbegränsat: När är det möjligt att uppnå målet?

  Accepterat: Har alla spelare och ledare accepterat målsättningen?


  Specifika svåra målsättningar höjer raskt nivån på prestationen jämfört med svaga målsättningar, som ”jag ska göra mitt bästa” eller att inte sätta upp några mål över huvud taget. Att sätta upp mål är den bästa metoden som stegrar eller höjer tekniker som finns tillgängliga inom beteendevetenskaplig forskning.


  Svåra mål kräver större uppoffring när det gäller kraft och ihärdighet än vad lätta mål gör. Många undersökningar visar också att ju svårare målen är desto ihärdigare blir man och då blir också resultaten bättre.


  Kort uppsatta mål i jämförelse med långt uppsatta mål är mer effektiva eftersom de stimulerar utvecklingen av ett bra självförtroende och motiverar till att sträva efter en högre nivå av prestationer. Korttidsmål eller delmål är mer flexibla. Kombinationen av delmål och slutmål är mest effektiva. Delmål är viktiga att sätta upp på väg mot slutmålet för att orka motivera sig.


  Team- eller gruppmål höjer prestationen lika effektivt som individuella mål. Sociala dagdrivare eller så kallade maskare är oftast individer som utövar mindre individuell ansträngning när de gör något gemensamt med resten av gruppen. Intressant är att forskning påvisar att maskning är reducerat eller helt eliminerat när den är identifierad hos en eller fler individer i ett team eller i en grupp.


  Personer som binder upp sig, eller är mer bestämda kommer att prestera signifikant bättre än de som inte är så bestämda. Att sätta upp mål och att uppnå dem är en viktig ingrediens för att stegra och höja prestationen. Om spelaren får feedback på sin målsättning och blir tillfredsställd så kommer hon eller han att lägga ner liknande kraft, tid och energi för att uppnå ett nytt mål.


  Feedback är en viktig del i att sätta upp mål. Svåra uppgifter kräver mer av spelaren än enkla motiverande effekter för att höja prestationen. Den stora effekten av specifika mål är att kunna öka prestationens fokus. Att sätta upp mål i grupp utan att samtidigt sätta upp individuella mål kan få vissa att maska sig igenom en prestation i en grupp. Om du inte tillämpar feedback när du sätter upp mål så blir det inte effektivt. Hur vet du att det du gör leder till det du vill att det ska leda till om du inte får återkoppling? Glöm framför allt inte bort att självvalda mål är effektivare än mål som andra människor sätter upp åt dig.


  Specifika mål i jämförelse med generella mål som att ”göra mitt bästa” är mest effektiva. Mål är av litet värde om ingen ansträngning för att nå målet behövs. Risken finns att spelaren förlorar intresset för målsättningsprogrammet. Mål som är allt för svåra att nå kan leda till frustration, minskat självförtroendet och i slutändan också påverka deras prestation. Hemligheten ligger i att hitta en balans mellan utmanande mål och din möjlighet att nå dem.


  Det kan vara svårt att inte att jämförasin egen prestationmed andras prestationer. Det bästa sättet att uppnå sina mål är att fokusera på sina egna uppsatta mål. För mycket fokusering på utgångsmålen, som att vinna en match, eller en cup riskerar spelarna att spendera mer tid på att oroa digiställetför att fokusera på uppgiften som de ämnar lösa. För varje utgångsmål som spelaren sätter upp så bör hen ha flera uppträdande mål som kommer att leda till utgångsmålet. Det bästa är att integrera målen så att de blir en del av dig.


  Det gamla talesättet: ”outofsight,outofmind” är tänkvärt. Forskare rekommenderar att när väl målen är satta skall de dokumenteras (skrivas ner). På ett ställe där du lätt kan se dem i form av egna målsättningsplaner och beteendekontrakt. Desto effektivare metod du använder för dokumentation, desto mer användbar.


  Att sätta upp mål utan att använda sig av måluppfyllelsestrategier är som att köra bil till en främmande stad utan att använda sig av en karta. Strategier måste vara specifika och utvecklas till att följa de mål som individen satt upp. Du bör bygga in flexibilitet i dina målsättningsstrategier.


  När du hjälper dina spelare att sätta upp mål är det viktigt att ta hänsyn till deras personlighet. Spelarens motivation och målorientering påverkar uppsatta mål och målsättningsprocess. Spelaren kommer inte att uppnå målet utan att ha hängivelse, lidelse eller beslutsamhet för att vilja uppnå målet. Andra bör inte sätta upp mål åt spelaren, varken direkt eller indirekt. Det bästa är om målen blir självvalda. Då är det större chans att hen vill investera tid, kraft och energi för att uppnå dem.


  Människor i spelarens omgivning kan också ge support. Det kan vara föräldrar, tränare, maka, make, vänner och andra viktiga personer. Utvärdera målen med jämna mellanrum. Ställ dig frågan: ”Är jag på väg mot mitt mål eller är jag på väg från mitt mål?”


  Allt har ett pris som måste betalas. Ett mått på succé är att gå den där extra milen. Ofta får spelaren betalt för att göra det där lilla extra. Engagemang är ett mer passande ord.


  Att ge sitt yttersta i varje situation är att ständigt utvecklas. Spelarens mentala attityd spelar här en central roll. När hen når perfektion går allt mycket lättare och spelarens handlingar automatiseras. Du blir vad du tänker. Personligt initiativ är också något som utvecklas när du går en extra mil.


  För att nå målen blir det viktigt att ha självdisciplin. Det börjar med att bemästra dina tankar, och handlingar. Det ger dig större kontroll över dina känslor och dina fysiska vanor. Din mentala attityd, din tid och energi samt dina mål är viktiga ingredienser i ditt framgångskoncept.


  ”DE TIOMÅLBUDEN” (GOULD, 1993)

  1.Sätt så specifika och kvantifierbara mål som möjligt.

  2.Sätt utmanande men realistiska mål.

  3.Sätt både korttidsmål och långtidsmål.

  4.Lägg tonvikten på processmål hellre än resultatmål.

  5.Sätt positiva mål.

  6.Utveckla målförverkligande strategier.

  7.Sätt konkreta datum för när målen skall ha uppnåtts.

  8.Sätt upp arbetsstrategier för att nå målen.

  9.För dagbok och notera efterhand som du uppfyller målen.

  10.Feedback, justeringar och utvärderingar är avgörande


  För mer information rekommenderas att läsa böckerna ”Strategikoden”och”Metodisk stegring av tillslag och driva boll.”

  OssieSelimovic

  www.footballloveleadership.com

   


  Princip 1

  Valda Sanningar - Paradigm - är valt som ett samlingsbegrepp för exempelvis:


  Förväntningar
  Beslut
  Inställningar
  Hypoteser
  Teorier
  Överbevisningar
  Tro
  Beräkningar
  Uppfattningar
  Prognoser
  Förförståelse
  Myter
  Antaganden
  Bestämmelser
  Fördomar
  Inställningar
  Generaliseringar
  Attityder


  För att det man gör ska ge någon mening är antagandet att det någon gör måste vara subjektivt sant – medvetet och särskilt omedvetet.
  Ordet paradigm kommer från grekiskan.
  Det var ursprungligen en vetenskaplig term och används idag i allmänhet för att beteckna en modell, teori, varselblivning, utgångspunkt eller föreställningsram.
  Generellt är det vårt sätt att ”se” på omvärlden – men inte själva synintrycken utan , förståelse, tolkning.
  Hur formas våra varselblivningar, hur styr de vårt sätt att se på saker och ting och vårt sätt att se styr vårt beteende.
  Att se världen genom den lins vi ser världen igenom och inte bara den värld vi ser med blotta ögat.
  Linsen som formar vår tolkning av världen kan även vara vårt synsätt (paradigm), dvs våra egna tolkningar på hur vi ser världen.
  Kartan är inte verkligheten, menyn är inte maten för att ta några exempel på att det jag ser är inte alltid det någon annan ser eller tror.


  Ett exempel är när jag tränade ett gäng brassar och de spelade Ginga fotboll vilket fick mig att ilskna till och tappa tålamodet vid flertal tillfällen,
  speciellt när spelaren tappade boll i viktiga lägen utanför vårt eget straffområde, genom att som sista man försökadribbla sig förbi motsståndarlagets forwards, för att i nästa stund tappa boll, och så blev vi straffade genom att släppa in ett mål på våra egna individuella misstag.


  Ginga är svårt att översätta men det är när vi pratar om sambabrassar med ”rytmen i blodet”,
  överstegsfinter, dribblingar för att få motståndaren ur balans genom att använda kroppen,

  dvs att få motspelaren att titta på hur du rör dig istället för att koncentrera sig på bollen.

  Pelé, Ronaldinho är brassar som karakteriserar Ginga fotbollen. Jag var inte medveten om vad Ginga var förens jag såg filmen om Pelé.
  Helt plötsligt blev jag varse eller medveten om att det var såhär de hade lärt sig spela fotboll.

  Min frustration byggde givetvis på mina egna erfarenheter och lärdom om att det var förbjudet att dribbla som sista man i försvaret.
  Mina antaganden, inställning och generaliseringar om hur laget skulle uppträda
  byggde givetvis på mina egna föreställningar och tro på vad som var det rätta.

  När kulturer, erfarenheter krockar så blir det viktigt att ta perspektiv på beteendet och sätta in det i sitt rätta sammanhang.
  Vi kom ju trots allt från olika fotbollskulturer och det omedvetna vet vi ju manifesteras i ett beteende som lärts in för länge sedan i rörelsemekaniken.
  Jag insåg att om jag ville ändra på situationen så var jag tvungen att börja med mig själv.
  Och för att kunna förändra mig själv måsta jag först ta itu med mina egna valda sanningar och varselblivningar.
  Jag bad de brasilianska spelarna om ursäkt och sa att jag som tränare tog på mig ansvaret för hur laget ska agera
  och att det var upp till mig att lära ut till spelarna hur vi som lag skulle agera.
  Min frustration vändes till förståelse och därutav kunde vi jobba mot en ny plan.


  Här kommer några exempel på några av mina egna valda sanningar:


  • Tro på spelarens och lagets förmågor
  • Göra upp med mina egna generaliseringar och fördomar först
  • Kunskap är moder av färdighet när det omsätts i handling
  • Alla människor är unika, ingen är helt lik den andre
  • Som man sår får man skörda, det finns inga genvägar
  • Tillstånd smittar
  • Ärlighet varar längst


  Reflektera gärna över vilka dina valda sanningar är och hur de påverkar dig som idrottsledare!  Det finns ett ordspråk som handlar om att ”kedjan inte är starkare än dess svagaste länk”,
  vilket innebär att det handlar om flertalet saker. I fotboll är det av största vikt att vi kommer väl
  förberedda till match. Har vi slarvat med våra förberedelser kommer vi att få ta konsekvensen av
  det. Grundteknikerna är A och O i fotboll. Det tar många år att lära sig behärska sin teknik och
  detta kan endast uppnås genom att träna grundteknikerna ihärdigt och ofta. Endast på detta sätt
  kan vi omvandla kroppens alla delar till att bli effektiva. Det tar många år av hård träning och det
  finns ingen genväg till toppen. En fotbollsspelare måste lära sig balans, hållning, koordination
  och styrka, framkallad genom korrekt utförda tekniker. De som har tränat grundtekniker i många
  år inser verkligen deras betydelse. Det är först efter att ha utfört en teknik hundratals, ja tusentals
  gånger, som vi känner att rörelsen blir naturlig för oss som att äta en måltid.


  Ett vanligt klagomål ibland fotbollsspelare är att träningen av grundteknikerna känns lite
  monotona. Genom att övermanna denna känsla lär vi oss att bygga upp vår mentala styrka.
  Perfektion är vad varje fotbollsspelare borde sträva efter, och varje dålig utförd teknik p.g.a.
  bristande träning blir i slutändan en svag länk i kedjan.


  Det blir därför också viktigt att lägga stor möda på en bra uppvärmning, speciellt om man märker
  att man inte är tillräckligt mjuk i lederna. Slutligen kom ihåg att genom att behärska
  grundteknikerna är man en bra bit på väg till att förstå den sanna innebörden av fotboll.


  Fotbollsspelare måste skärpa både kropp och sinne för att kunna vinna. Spelarna har en tendens
  att ibland glömma det psykiska, och fokuserar istället oproportionerligt mycket på uppvärmning
  och kroppslig förberedelse. Utan ett skarpt fokus, fritt från distraktioner, så är det nästintill
  omöjligt att prestera på topp. Hur stark och skicklig du än är, så krävs det ett stabilt psyke för att
  effektivt applicera sina fysiska färdigheter. Att förbereda sig är en kontinuerlig process.


  Förberedelsen inför nästa match bör börja direkt efter du avslutat din senaste. För att verkligen
  bli så bra som möjligt, så måste spelarna hela tiden försöka tänka på hur de kan förbättra sig
  själva. Detta gäller både utanför och på spelplanen. Fokusera på de utmaningar de kommer ställas
  inför under nästa match och fråga sig själva vad de behöver göra för att bli bättre. Detta skapar
  fokus och det är vad som genom åren gör dem så skickliga.


  Även fast alla tränare medger att vinst och resultat är element som motiverar dem, är det inte
  dessa faktorer som driver och motiverar tränarna främst. Vissa tränare motiveras av att laget
  utvecklas tillsammans och spelar bättre ihop. Gruppens utveckling som faktor till motivation,

  men även individens samt organisationens utveckling. Ett sätt att hela tiden befinna sig i framkant
  kan exempelvis vara att forma lagkontrakt inför kommande säsong.  Exempel på Lagkontrakt - Målsättningar


  FYSISKT

  • Friska och skadefria spelare – Starkare och snabbare – Så vältränad att man kan hålla
   koncentrationen i en hel match – Uthålligare – Bra grundträning – undvika skador –
   Tuffa i kroppen, klara att stå emot på plan en hel slitig match.


  TEKNISKT


  • Teknisk snabb fotboll – Bra tillslag och driva boll – trygga med bollen – behärska teknik
   – fler avslut på mål.

  TAKTISKT


  • Att klara alla taktiska upplägg genom hög spelförståelse – Högt tempo & 100%
   koncentration – Att ha en hög lägsta nivå som individ och lag – Bra försvar ger bra anfall
   – Rolig och fantasirik fotboll, behärska spelets skeenden.


  MENTALT


  • Tro på oss själva – Våga vinna, våga förlora – Kunna gå in på plan utan att tänka, det ska
   bara flyta på i spelet – Inga orosmoment eller stressfaktorer – Viljan att prestera sitt bästa
   – Att klara av motgångar – Koncentration och fokusering på det vi gör – Alla må visa
   vilja att ta plats i laget


  SOCIALT


  • Att ha skoj på och utanför planen – En bra lagkänsla & att man är olika som person –
   Alla trivs & man är olika som person – Bra lagkänsla och lagmoral – Trygghet i laget, tillit
   till varandra. Prata med varandra inte om varandra -Alla trivs och känner att man tillför
   laget något – Vara positivt inställd till träning och match


  RESULTAT


  • Ett disciplinerat spel – Att vara i nuet och prestera max – 100% koncentration – En
   match i taget -Topprestation på match – Prestera mitt bästa på varje match och på träning
   – komma på de flesta träningar – Att nå topp 3 i serien  Motivation som fotbollstränare handlar om att skapa och fostra individer, inte bara
  fotbollsspelare. Det är inte bara ”fotbollssjälvförtroende” som räknas, utan för att utvecklas på
  fotbollsplanen är det viktigt att tränaren får spelarna att utvecklas på sidan av planen. Det finns
  därmed, ur tränarens perspektiv, både fotbollsspelare och privata individer att ta hänsyn till i ett
  ledarskap. Relationen mellan spelare och tränare blir annorlunda i lagsporter, i jämförelse med
  individuella idrotter, när tränaren förhåller sig till flertalet spelare. Om tränaren anser att det är
  två parter i en relation, så ligger huvudansvaret för relationen hos tränaren. Det är tränarens
  uppgift att prata med alla spelare och skapa sig en bild av alla spelare. Ett sätt för tränaren är att
  skapa sociala tillfällen med en avslappnad atmosfär där spelarna och tränaren lär känna varandra,

  utan att befinna sig i den resultatinriktade miljön som elitfotbollen uppvisar. Tränaren kan
  därmed stärka relationen till spelarna även under den daglig verksamheten genom att befinna sig
  omklädningsrummet innan och efter träning. Den tiden använder tränaren för att prata med
  spelarna och skapa en avslappnad stämning.


  Distansen är viktig för att behålla relationen professionell samt för att inte känna att det är
  kompis känslor som påverkas när beslut tas. Spelarna ska känna att de kan skämta med tränaren,
  samtidigt som känslan av vem som är ledare är viktigt att behålla. Tränaren visar genom sitt
  beteende hur gränser dras. Tränare har också ansvar för hur relationen är mellan spelarna.  Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk

  Taktik

  Det är särskilt viktigt att komma ihåg de viktigaste stadierna i utvecklingen av ungdomsfotbollsspelare.
  Det är också grundläggande att komma ihåg hur vi kan använda de implicita och uttryckliga undervisningsmetoderna.

  Tränarfokus när man jobbar med yngre spelare ligger på teknik. Utan denna tekniska utveckling och efterföljande kompetensutveckling

  är det extremt svårt att utföra taktiskt arbete. Det finns en fokusförskjutning mot taktisk träning när
  unga spelare går igenom sin utveckling, så att ge komplex taktisk information till en 10 åring med tanke på egenskaperna hos ett barn i denna ålder,

  är inte produktivt.


  De mest kända akademierna och åldrarna som spelare i några av de mest kända akademierna i Europa börjar sin taktiska träning.

  Informationen kommer från European Club associations rapport om ungdomsakademier i Europa.

  Åldern professionella klubbar börjar med taktiskt arbete:


  Klubb                                                                    Ålder
  Ajax                                                                       12
  Arsenal                                                                14
  Barcelona                                                             8 (individuell taktik) 12
  Bayern Munchen                                             11
  Inter Milan                                                            8 (individuell taktik) 13/14
  Dinamo Zagreb                                                 13
  Racing Club lens                                               12
  Standard Liege                                                 14
  Sporting Lissabon                                           12  Taktik genom åldersgrupperna
  Taktik kan läras ut till yngre spelare, men på ett implicit sätt. De kan läras ut utan att använda
  okontrollerbar jargong och utan att ha väldigt överdrivna förväntningar. Till exempel 4 mot 4
  eller 5 mot 5 -spel kan användas för att lära alla spelare grundläggande begrepp att attackera och
  försvara. Att rotera spelare positionellt, snarare än att duva dem tidigt, hjälper dem att uppleva
  olika positioner. Unga spelare måste först förstå individuell taktik, innan de går igenom gruppeller enhetstaktisk förståelse, och i slutändan sedan – mot mitten till slutet av tonåren – lagtaktik.


  Individuell taktik
  Individuell taktik är de som används av spelare när de är på eller i närheten av bollen. De relaterar
  vanligtvis till en spelares beslut att agera vid 1 mot 1 mot en direkt motståndare, både när man
  attackerar framåt vid anfallsspel eller när man försvarar vid försvarsspel. I en vidare mening kan
  individuell taktik relatera till beslutsfattande kring om man ska dribbla, passa, skjuta eller hur man
  ger understöd till bollhållaren och kommunicerar för att be om bollen.


  Ju starkare en ung spelares individuella taktik och beslutsfattande är, desto starkare kommer hen
  att passa in i sin enhet och slutändan sitt lag. Vi sammanfattar dessa enkla principer som spelare
  lär sig för att fatta de bästa besluten under en viss spelpassage.


  Grupp taktik
  När teknik och individuell fotbollstaktik har lärt sig behärskats, och när spelarna åldras, kan de
  börja ha ett större fokus runt bollen. Tränaren kan börja arbeta med små grupp- eller
  enhetstaktik. Fokus här ligger på relationen mellan individer som upptar liknande utrymmen på
  planen. Detta kan vara förhållandet mellan t. ex. två mittbackar eller två anfallare, deras enhet
  som försvar, mittfält och anfall, eller mellan spelare i andra enheter som påverkar varandra, till
  exempel mellan ytterbacken och kantspelaren.


  Principerna om orsak och verkan kan förstås mer i denna ålder, med spelare som kan förstå att
  en handling de gör, har en effekt på dem omkring dem. Smarta spelare kommer vidare att förstå
  att de beslut som fattas av andra har konsekvenser för dem. Det kan handla om positionering, att
  stötta bollhållaren och att försöka lista ut vad som kan hända härnäst.


  Lagets taktik
  Lagtaktik är den taktiska metod vi förstår mest av genom att titta på matcher och analysera
  formationer, spelsystem, spelstilar etc. När vi diskuterar taktik är det hela laget som vi brukar
  fokusera på. Inom lagtaktik kan vi zooma in både grupp- och individuell taktik och förstå att
  dessa små delar utgör lagets övergripande prestanda.


  Taktiska träningspass som involverar hela laget bör inte slutföras före 12 till 14 år. Även i den
  åldern kommer spelarna att vara nya på den här typen av träning så tålamod behövs. En ung
  spelares spelsinne uppmanas nu att tänka bortom sitt eget beslutsfattande och ta hänsyn till
  spelarna runt hen och bort från hen – något som behöver tränas och mycket tid att behärska.


  Ungdomstaktik
  Svårt att ge en objektiv bedömning av hur en enskild spelare eller ett lag har presterat.
  Matchanalysens huvudsakliga funktion är att tillhandahålla ett objektivt, taktiskt permanent
  register över händelser. Grunden för feedback. Identifiera svagheter exempelvis. Data kan hjälpa
  till vid lagval och val av taktik samt informera om rekryteringsprocessen av nya spelare.

  Ramkompetens - Principer

  En ram är en sammanfattning eller en avgränsning av vad som gäller.
  En ram ger möjligheter och begränsningar och anger vad som är innanför och utanför.
  Ram är valt som ett samlingsbegrepp för kontext: sammanhang, situation,
  omständighet, betingelse, förutsättning, under förutsättning, sättning, akt, scen,
  kapitel, omgång, inslag, lektion, regelverk, område, process, enhet, sats, sektion,
  gräns m.m.

  Princip, ett påstående som visat sig allmängiltigt, eller som någon eftersträvar att följa.

  Både lag och princip betyder i grunden (i princip!) samma sak.


  En metafor i sammanhanget är att om du hoppar upp i luften så kommer du
  sannolikt också dras ner av jordens gravitation, dragningskraft och landa på
  marken. Vi kallar det för tyngdlagen.


  Karaktärsetik bygger på den grundläggande tanken att det finns principer som
  styr mänsklig effektivitet – naturlagar i den mänskliga dimensionen som är lika
  verkliga, oföränderliga och obestridligt gällande som tyngdlagen i den fysiska
  dimensionen.


  Det är inte spelarna som tar ut laget, det är tränaren.

  Exempelvis att tränaren planerar och genomför träningen. Spelarna kan ha en åsikt,
  invändning men i slutändan så tar ändå tränaren beslutet och bestämmer vad
  som förväntas av spelaren.


  Principer är överenskommelser som införlivats i form av kontrakt,
  beteendekontrakt, dvs vad som förväntas av spelaren. Bryter vi mot dessa
  överenskommelser så får det konsekvenser. Överenskommelse ramar kan
  utformas på olika sätt.


  Det kan vara i form av:
  * Ekonomiska ramar - kontrakt
  * Betende ramar – Hur vi ska spela, uttagning av lag, beteende, taktik, vem gör vad?
  * Regler – spelets regler, lagets regler
  * Lag, paragrafer - Kontrakt
  * Överenskommelser inom gruppen, laget, mål


  Vad händer om vi fuskar, ljuger, tar genvägar?

  Principer är inte värderingar, de är riktlinjer för mänskligt handlande, de är fundamentala.

  Ett sätt att snabbt få grepp om principernas självklarhet är helt enkelt att fundera över hur orimligt
  det skulle vara att försöka spela ett effektivt spel som vilar på motsatser.


  Jag betvivlar att någon spelare är benägen att fuska, ta genvägar, att inte göra sitt bästa

  som grundvalar för bestående framgång på fotbollsplanen.


  Även om vi kan diskutera hur dessa principer bör definieras eller uppfyllas, finns det ett
  medvetande om att de existerar. Det är helt enkelt omöjligt att bryta mot, bortse
  från eller ta genvägar genom utvecklingsprocessen. Barnet lärs sig först att
  kravla, krypa, stå, gå och sedan springa ut i världen. Det strider mot naturlagarna
  och att försöka ta en genväg och leder oftast bara till besvikelse. Vad skulle hända
  om en spelare förledde sina tränare att tro att hen kunde spela som ett proffs

  fastän hen bara var nybörjare. Det finns inga genvägar utan hård träning,
  kunskap och stöd. En tusenmilafärd börjar med första steget helt enkelt.


  I grund och botten är vår karaktär en sammanfattning av våra vanor. ”Så en tanke, skörda
  en handling, skörda en handling, så en handling, skörda en karaktär, så en
  karaktär, skörda ett öde”. Våra vanor är mäktiga faktorer i våra liv.
  Eftersom de är konsekventa, ofta omedvetna mönster, ger de ständigt, dagligen, uttryck för vår
  karaktär och upphov till vår effektivitet – eller ineffektivitet.


  Reflektera gärna över vilka dina principer är och hur de påverkar ditt lag!

  Skapa en framgångstik träningsplan!


  Genom att välja rätt aktiviteter och planera noggrant
  kan du skapa en träningsmiljö som inspirerar, glädjer, motiverar och skapar en framgångsrik grupp!


  Intention är valt som samlingsbegrepp för begrepp som visar önskat status/tillstånd som
  till exempel mål syfte, avsikt, mission, vision, dröm, tanken bakom, ambition, vilja, önskat resultat,
  milstolpe, önskan, mening med, motivation o.s.v.
  En kraftinriktning. In (Inriktning), Tend, Tendere: (Sträcka, Spänna, Tänja, Sträva).


  För att uppnå ett mål, ett önskat resultat blir det viktigt att lära sig lite om att baka.
  Att ta reda på vad som fungerar för mig och mitt lag, Det är en process där jag måste pröva mig fram.
  Om jag bakar samma tårta som en mästare, har i exakt samma ingredienser i rätt proportion och i rätt ordning (sekvensiering)
  så borde utfallet bli exakt samma smak, doft och form som den tårta mästaren bakade.
  Såklart att det inte blir en exakt likadan tårta, men det betyder inte att den inte blir god.
  Samma sak gäller som principer i träningsupplägg eller matchförberedelser.
  Att lära oss om periodisering och vilka pedagogiska aktiviteter som leder till formtoppning exempelvis är viktigt att känna till.
  Likaså de tillstånd som man eftersträvar som tränare eller spelare att ha på träningen.


  Vilka pedagogiska aktiviteter kan eller kommer att leda till X beror på hur väl förberedd jag är och vilka aktiviteter jag väljer ha med.?
  Att planera en egen aktivitet genom att sätta ihop olika pedagogiska aktivitetsramar
  med den intention om att uppnå de tillstånd som jag vill ha för mig själv och mina spelare.
  Att helt enkelt utgå från beteende i form av aktiviteter, intention och syfte, dvs vilka tillstånd vill jag uppnå.
  Att planera ramar kring tid, proportion, sekvensering och innehåll blir viktigt.
  Tillstånd definieras som: glad, ledsen, arg, tänd, avslappnad, pigg, nyfiken, motiverad, energisk, o.s.v.


  Det blir därför viktigt att välja mina egna aktivitetsramar när jag planerar träning eller förbereder inför match.
  Här nedan har jag komponerat några förslag på aktivitetsramar. Identifiering av ramar, sekvens och proportionering.
  Genom att tydligt annonsera vilka tillstånd jag vill ha på träningen som exempelvis glädje, nyfikenhet, motiverad etc.
  Sedan identifierar jag om intentionen gick igenom, genom att observera spelarnas tillstånd. Om inte, ändrar jag valet av aktivitet.
  Exempel på volym eller tid kan vara att dela in de olika aktivitetsramarna i tid så som S, M, L, XL.


  Exempel: Börjar jag med en uppvärmningslek, t. ex S som betyder small, dvs 5-10 min, och har med intentionen glädje,
  fortsätter sedan med en teknik övning M 10-15 min i mittcirkeln som går ut på att dribbla, finta och fortsätter ha med intentionen glädje.
  Lägger in ett tävlingsmoment för att fortsätta motivera spelarna i cirkeln.
  Stegrar sedan genom att ha ett mellanstort spel i 15-20 min där tillståndet är tävlingsaggressivitet eller press spel,
  återerövring med mycket fysisk kontakt, viljan att vinna boll till exempel.


  Att alltid vara tydlig med sina intentioner ger större mening för både mig som tränare och för spelarna.
  Om en spelare frågar varför vi kör en viss övning och vad som är syftet, så ska jag som tränare kunna svara på det och var tydlig med varför.
  Det motiverar spelarna bättre helt enkelt.


  • S =
  • M =
  • L =
  • XL=


  small (5-10 min) medium (10-15 min) Large (15-20 min) X-Large (20-30 min)


  Typisk pedagogisk aktivitetsramsekvens - Resultat - tillstånd Exempel: glädje • sekvensiering • proportionering


  S, M, L, XL Exempel på aktivitetsramar


  Teknikträning, passningsspel, driva boll, skott träning, smålagsspel, instruktion, styrketräning,
  matchspel, stafetter, skotträning, fotbollsgolf, föreläsning, kinestetisk långsam rörelse, paus, reflektion,
  modellinlärning, presentation, demonstration, vila, träning, metafor, måla, andas, modellera, sammanlänka,
  utvärdera, leka, bedöma, erfarenhetsutbyte, plugga, illustration, studera, tävla, lyssna, experimentera,
  upphopp, nick, mottagningar, spänsträning, simulatorträning, sammanställa, feedback, öva, ankra, kopiera,
  klättra, hoppa, gå, springa, avslappning, vägledning, stafetter, handledning, samtal, intervju, monolog,
  dialog, guided discovery, instruera, visa, öva, cirkelträning m.m.